מטרות האגודה הישראלית למיקרוסקופיה

לקדם את ההבנה ואת הידﬠ בשטח המיקרוסקופיה במדﬠי החיים, ובמדע החומרים, ﬠ”י קיום מפגשים מקומיים ובין לאומיים, בין החוקרים העוסקים בשטח זה בהיבטים של מחקר בסיסי, קליני ושימושי. לאפשר חילופי מידﬠ ביו חוקרים העוסקים בהיבטים שונים במדעי החיים ומדﬠ החומרים. לערוך כנסים שנתיים של האגודה. לﬠודד עבודות משותפות בין החברים, לשתף פעולה עם כל גורם שיראה לאגודה, בין בארץ ובין בחו“ל שמטרותיו זהות למטרות האגודה. להצטרף כחברים בחברות ו/או בארגונים בין לאומיים העוסקים בשטח זה. ליזום ולקדם פעילויות חינוכיות בשטח המיקרוסקופיה. לצורך קידום מטרותיה רשאית האגודה לבצﬠ כל פעולה דרושה, לרבות הטלת מיסים והתחיבויות כספיות אחרות ﬠל חבריה. כן רשאית האגודה לﬠרוך מגביות, לקבל מתנות וכל נכסים דניידי ושלא דניידי שניתנו לה לצורך קידום מטרותיה.

אישור מטרות האגודה על ידי רשם העמותות.

Comments are closed.